ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
159/2023
18.05.2023
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/027170-007
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
01. 06. 2023
Vec
Vodíková stratégia Košického kraja – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 19.05.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“, ktoré Vám, podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (v elektronickej podobe). Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 6 ods.6 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 15 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 041 26 Košice. Oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodikova-strategia-kosickeho-kraja Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom okresný úrad v sídle kraja rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona.
Príloha Oznámenie o strategickom dokumente + návrh strategického dokumentu
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/027170-007
Obec Ardovo, Ardovo, 049 55 Ardovo Obec Betliar, Šafárikova 67, 049 21 Betliar Obec Bohúňovo, Bohúňovo 72, 049 12 Gemerská Hôrka Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava Obec Brdárka, Brdárka 35, 049 34 Markuška Obec Bretka, Bretka 33, 980 46 Gemerská Panica Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín Obec Čierna Lehota, Čierna Lehota, 049 36 Slavošovce Obec Čoltovo, Čoltovo 77, 049 12 Gemerská Hôrka Obec Čučma, Čučma 47, 048 01 Rožňava Obec Dedinky, Dedinky 79, 049 73 Dedinky Obec Dlhá Ves, Hlavná 47, 049 55 Dlhá Ves Mesto Dobšiná, SNP 554/20, 049 25 Dobšiná Obec Drnava, Drnava 149, 049 42 Drnava Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka Obec Gemerská Panica, Gemerská Panica 260, 980 46 Gemerská Panica Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma Obec Gočaltovo, Gočaltovo 47, 049 32 Štítnik Obec Gočovo, Gočovo 92, 049 24 Vlachovo Obec Hanková, Hanková 35, 049 34 Markuška Obec Henckovce, Henckovce 60, 049 23 Nižná Slaná Obec Honce, Honce 54, 049 32 Štítnik Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44 Hrhov Obec Hrušov, Obecný úrad 5, 049 43 Hrušov Obec Jablonov nad Turňou, Jablonov nad Turňou 73, 049 43 Jablonov nad Turňou Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice Obec Kečovo, Kečovo, 049 55 Dlhá Ves Obec Kobeliarovo, Kobeliarovo 78, 049 23 Nižná Slaná Obec Koceľovce, Koceľovce 2, 049 35 Ochtiná Obec Kováčová, Kováčová 28, 049 42 Drnava Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka Obec Krásnohorské Podhradie, Lipová 120, 049 41 Krásnohorské Podhradie Obec Kružná, Kružná 139, 049 51 Kružná Obec Lipovník, okres Rožňava, Lipovník 164, 049 42 Drnava Obec Lúčka, okres Rožňava, Lúčka 39, 049 42 Drnava Obec Markuška, Markuška 18, 049 34 Markuška Obec Meliata, Meliata, 049 12 Gemerská Hôrka Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54 54/54/54, 049 23 Nižná Slaná Obec Ochtiná, Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná Obec Pača, Hlavná, 049 41 Krásnohorské Podhradie Obec Pašková, Pašková 66, 049 32 Štítnik Obec Petrovo, Petrovo 29, 049 35 Ochtiná Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec Obec Rakovnica, Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré Obec Rejdová, Rejdová 47, 049 26 Rejdová Obec Rochovce, Rochovce 150, 049 36 Slavošovce Obec Roštár, Roštár, 049 35 Ochtiná Obec Rozložná, Rozložná 80, 049 32 Štítnik Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 Obec Rožňavské Bystré, Rožňavské Bystré 162, 049 31 Rožňavské Bystré Obec Kunova Teplica, Kunova Teplica 127, 049 32 Štítnik Obec Rudná, Rudná 69, 048 01 Rožňava Obec Silica, Silica 43, 049 52 Silica Obec Silická Brezová, Silická Brezová 70, 049 11 Plešivec Obec Silická Jablonica, Silická Jablonica 64, 049 43 Jablonov nad Turňou Obec Slavec, Slavec 109, 049 11 Plešivec Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce Obec Štítnik, Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik Obec Stratená, Stratená 46, 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo Obec Vyšná Slaná, Vyšná Slaná 29, 049 26 Vyšná Slaná Obec Slavoška, Slavoška 27, 049 34 Markuška