SlovenskýMagyarEnglish

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce sú právnym predpisom platným na území obce. Všetci obyvatelia obce sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú. Ešte pred nadobudnutím platnosti VZN majú všetci obyvatelia obce možnosť sa k nemu vyjadriť pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom. Každý návrh VZN je 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce, kde sa s jeho obsahom môže ktokoľvek oboznámiť. Až po zvážení pripomienok a názorov občanov sa môže VZN stať platným právnym predpisom. V priložených súboroch je uvedené plné znenie dokumentov Všeobecne záväzných nariadení platných na území obce. Kliknutím na príslušný súbor sa zobrazí jej obsah, ktorí si môžete v prípade potreby stiahnuť.